ஓவியாவின் பலம் தெரியப்போகின்றது | அழுகையை தொடரப்போகும் ஜுலி

724