பூமியே அழிந்தாலும் சூரியன் அழியும் வரை உயிருடன் இருக்கும் உயிரினம்!

453